Paragraf na Drodze 1/2018

Paragraf na drodze

Sławomir Joachimiak

Zmiany w prawie o ruchu drogowym wprowadzone ustawą z dnia 23 marca 2017 r.

Streszczenie

Przedmiotem artykułu są zmiany wprowadzone do ustawy – Prawo o ruchu drogowym ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Szczególną uwagę autor poświęca zmianom w zakresie kontroli trzeźwości kierującego pojazdem przez uprawnione do tego organy w trakcie kontroli drogowej. Przedstawia poszczególne zmiany wprowadzone ustawą nowelizującą, omawia je oraz stara się przedstawić własne stanowisko w zakresie wprowadzonych zmian.

 

Mikołaj Małecki, Daniel Kwiatkowski

Odpowiedzialność karna za niebezpieczne hamowanie. Studium trzech przypadków.

Streszczenie

Artykuł porusza problematykę zachowania przez kierującego wymaganej przepisami prawa ostrożności przy manewrze hamowania. Na przykładzie trzech stanów faktycznych autorzy wskazują, że w pewnych sytuacjach winnym zdarzenia drogowego (wypadku lub kolizji) może być wyłącznie lub częściowo osoba podejmująca manewr hamowania w sposób nieprzewidywalny i sprzeczny z regułami postępowania w ruchu lądowym, nawet jeśli drugi uczestnik zdarzenia – kierujący pojazdem jadącym z tyłu – naruszył inne, lecz mniej istotne w danych okolicznościach, zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Kazimierz J. Pawelec

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2016 r., sygn. II KK 216/16, w sprawie oceny możliwości przypisania oskarżonemu o wypadek skutku, w kontekście zachowania się pokrzywdzonego.

Streszczenie

Jest to glosa aprobująca tytułowy wyrok, którego teza brzmi: „Kwestia obiektywnej możliwości zatrzymania samochodu przed pieszym stanowi ogólny warunek przypisania skutku. Gdyby bowiem okazało, że zachowując reguły ostrożności oskarżony nie mógłby uniknąć wypadku, jego odpowiedzialność za skutek byłaby wyłączona – także wówczas, gdyby faktycznie poruszał się z prędkością nadmierną, nie obserwował dostatecznie jezdni czy też wykonał nieprawidłowy manewr. Należy przy tym wskazać, że ocena możliwości uniknięcia wypadku przy zachowaniu przez oskarżonego reguł ostrożności obowiązujących w danej sytuacji, w tym reguł dotyczących bezpiecznej prędkości, może być uzależniona od sposobu i prędkości poruszania się po jezdni pokrzywdzonego”.

Zdaniem autora, glosowane orzeczenie tylko pozornie może wzbudzać zastrzeżenia. Nawiązuje ono do koncepcji ogólnego przypisania skutku, ale w sposób racjonalny, przy zastosowaniu rozumowania indukcyjnego. Postrzega problem całościowo, nie tylko od strony naruszenia zasad bezpieczeństwa przez wytypowanego sprawcę, ale również nakazuje dokonanie oceny zachowania się pokrzywdzonego, co jest niezwykle cenne dla praktyki sądowej, jak też dla opiniujących biegłych. Nakazuje dokładnie badać istnienie związku przyczynowego między zachowaniem się poszczególnych uczestników wypadku a jego powstaniem, przy czym wskazuje na konieczność dokładnego rozważenia zachowań niemodelowych pod kątem możliwości ich przewidzenia, jak również nałożenia tego rodzaju powinności na kierującego.

 

Kacper Tybuszewski

Ocena dopuszczalności stosowania wag typu SAW do ustalania rzeczywistej masy całkowitej zespołu pojazdów metodą sumowania nacisków poszczególnych osi.

Streszczenie

Autor omawia rozbieżność, jaka pojawiła się w orzecznictwie sądowo-administracyjnym w sprawach dotyczących nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym po drogach publicznych. Dotyczy ona dopuszczalności stosowania przez organy Inspekcji Transportu Drogowego par wag typu SAW. Chodzi o problem dopuszczalności metody cząstkowego ważenia zespołu pojazdów, polegającej na sumowaniu nacisków poszczególnych osi. Rzecz w tym, że tak ustalona waga pojazdu (przekroczenie dopuszczalnych norm) stanowi przesłankę do wymierzenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym. W orzecznictwie, w zakresie tego zagadnienia, wykształtowały się dwa poglądy. Według pierwszego nie jest dopuszczalne ustalenie rzeczywistej masy zespołu pojazdów przez algebraiczne zsumowanie wyników pomiarów nacisków poszczególnych osi. Zgodnie natomiast z drugim stanowiskiem, wyznaczenie masy zespołu pojazdów za pomocą par wag typu SAW przez zsumowanie poszczególnych nacisków osi jest technicznie poprawne, a przez to prawidłowe.

 

Z problemów rekonstrukcji wypadków i opiniowania

Adam Reza

Analiza czasowo-przestrzenna wypadku, gdy czas tj. różnica między czasem trwania stanu zagrożenia a sumą czasu narastania opóźnienia hamowania i czasu hamowania przed wypadkiem jest krótszy niż czas reakcji kierowcy.

Streszczenie

Z reguły biegły jest zobowiązany do ustalenia możliwości uniknięcia wypadku przez jego uczestników. Wykonanie takiej analizy jest poprzedzone rekonstrukcją przebiegu wypadku i analizą czasowo-przestrzenną. Postępując zgodnie z zasadami sztuki opiniowania, należy wybrać jednego z uczestników wypadku, którego pojawienie się wywołało stan zagrożenia i ustalić chwilę powstania stanu zagrożenia, w której drugi z uczestników wypadku – przy zachowaniu należytej, uwagi i ostrożności – mógł i powinien był dostrzec drugiego i zorientować się o mogącym grozić niebezpieczeństwie. Następnie należy obliczyć czas trwania stanu zagrożenia. Relatywnie coraz częściej zdarzają się przypadki, w których czas Δt obliczony jako różnica między czasem trwania zagrożenia a sumą czasu narastania opóźnienia hamowania i czasu hamowania przed zdarzeniem jest krótszy od czasu reakcji kierowcy. Powstaje wówczas problem z ustaleniem odległości od miejsca zdarzenia drugiego uczestnika, którą to odległość klasycznie oblicza się na podstawie czasu trwania zagrożenia. Ze względu na często popełniane błędy w tego typu opiniach biegłych, autor wskazuje prawidłowy sposób postępowania w takich splotach wydarzeń.

 

Włodzimierz Treter

Parametry ruchu pieszych – przyczynek do rozpoznania problemu.

Streszczenie

W oparciu o dane literaturowe, w pierwszej części artykułu autor omawia wartości przyspieszeń występujących w początkowej fazie ruchu pieszych, istotnej dla możliwości rozpoznania przez kierujących stanu zagrożenia wynikającego z obecności pieszego. Druga część artykułu jest przyczynkiem do zbioru danych, zawierających prędkości pieszych poruszających się w różnych warunkach.

 

Źródło: Informacja prasowa

Ilustracja: Informacja prasowa

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem