Paragraf na Drodze 6/2017

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych opublikowało kolejną edycję dwumiesięcznika "Paragraf na Drodze". Tematyka nowego wydania obejmuje:

Kazimierz J. Pawelec

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 grudnia 2015 r., sygn. II Aka 386/16, w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa nastąpienia katastrofy przez sprawcę niebędącego uczestnikiem ruchu drogowego

Streszczenie

Glosowane orzeczenie, chociaż dotyczy konkretnej sprawy związanej z umyślnym sprowadzeniem niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym przez osoby niebędące uczestnikami ruchu, ma walor ogólniejszy. Dotychczas zagadnienie to nieczęsto było przedmiotem orzeczeń sądowych, jak też nie spotykało się z zainteresowaniem doktryny. Tymczasem jest to problem istotny dla bezpieczeństwa współczesnego ruchu, a ograniczenie jego problematyki do wybranych wykroczeń drogowych wydaje się być znacznym uproszczeniem. Zauważyć należy, że we współczesnym świecie dosłownie każde przestępstwo może być popełnione w związku z ruchem drogowym. Stąd spowodowanie niebezpieczeństwa, jako przewidywalnego skutku, nie mającego związku z naruszonymi zasadami bezpieczeństwa, daje asumpt do podjęcia rozważań na temat podjęcia poważnej dyskusji na temat zmian obowiązujących przepisów, dostosowania ich do występujących realiów. Tym też zagadnieniom poświęcone zostały rozważania zaprezentowane w glosowanym wyroku.

Marcin Starzyk

Problemy oceny stanu technicznego pojazdu stwarzającego bezpośrednie zagrożenie dla ruchu w świetle odpowiedzialności karnej osób szczególnie zobowiązanych do ochrony bezpieczeństwa ruchu drogowego

Streszczenie

Artykuł dotyczy problematyki odpowiedzialności karnej podmiotów przestępstwa z art. 179 Kodeksu karnego. Opisuje trudności związane z właściwą interpretacją znamienia „stanu pojazdu stwarzającego bezpośrednie zagrożenie w ruchu” w kontekście szczegółowych aktów prawnych związanych z kontrolą ruchu drogowego. Przedstawia wnioski de lege ferenda.

Tomáš Coufal

Specyfika obliczania w programie symulacyjnym PC-Crash wartości EES przy użyciu modułu „Crash 3 – obliczanie EBS”

Streszczenie

Autor analizuje możliwości stosowania modułu „CRASH3 – obliczenie EBS” w programie symulacyjnym PC-Crash. We wstępnej części opisuje zasadę obliczania EES w tym module, a w następnych rozdziałach omawia możliwości wykorzystania tego modułu w pracy biegłego. Zaprezentowana została specyfika modułu CRASH3 i ograniczenia w korzystaniu z niego oraz przykłady praktyczne, opatrzone szczegółowymi opisami. Mając na względzie trafne i rzetelne stosowanie modułu „CRASH3 – obliczenie EBS”, autor formułuje 6 zasad umożliwiających biegłemu łatwą ocenę, czy dla danego typu uszkodzenia pojazdu wynik obliczeń EES będzie prawidłowy. Stosując  te zasady można w znacznym stopniu wyeliminować błędy popełniane w trakcie szacowania wartości EES za pomocą modułu „CRASH3 – obliczenie EBS” w programie symulacyjnym PC-Crash.

Joanna Brylak

Środki dowodowe według Kodeksu postępowania karnego

Streszczenie

Artykuł, opatrzony bogatą bibliografią, zawiera zwarte kompendium wiedzy dotyczącej przepisów i zasad postępowania dowodowego w procedurze karnej, na poziomie pozwalającym osobom niebędącym prawnikami, a w szczególności biegłym sądowym, uzyskać rozeznanie w regułach obowiązujących w procesie karnym.

Włodzimierz Treter

Przewracanie motocykla jako manewr obronny

Streszczenie

Na podstawie danych literaturowych i własnych przemyśleń autor przeprowadza analizę manewru obronnego w postaci celowego przewrócenia motocykla, stosowanego niekiedy przez motocyklistów w stanie bezpośredniego zagrożenia kolizją. Podaje metody rachunkowe pozwalające oszacować podstawowe parametry czasowo-przestrzenne realizacji takiego manewru.

Sławomir Pytel

Poklatkowa analiza zapisu obrazu z kamery jako źródło informacji o prędkości uczestnika wypadku drogowego

Streszczenie

Analiza wypadku drogowego ma charakter złożony, przede wszystkim dlatego, że wymaga badań w obszarze trzech, zupełnie odmiennych środowisk: miejsca zdarzenia, pojazdów i uczestników. W niniejszym opracowaniu, na przykładzie konkretnego wypadku, który miałem okazję opiniować, skupiłem się na badaniu miejsca wypadku pod kątem możliwości wykorzystania zapisu z kamery monitoringu do ustalenia prędkości pojazdu uczestniczącego w wypadku.

 

Źródło: ies.krakow.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem