Paragraf na Drodze 5/2017

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych opublikowało kolejną edycję miesięcznika "Paragraf na Drodze". Tematyka nowego wydania obejmuje:

Paweł Gacek

Obowiązek właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania osoby, której powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie

Streszczenie

Artykuł jest poświęcony problematyce związanej z realizacją obowiązku z art. 78 ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, jak również z odpowiedzialnością, wynikającą z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń, w przypadku niewypełnienia tego obowiązku przez zobowiązanego. Ustalono krąg podmiotów zobowiązanych na podstawie tych przepisów oraz podmiotów uprawnionych do żądania informacji o tym, komu właściciel lub posiadacz pojazdu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. Ponadto zwrócono uwagę na zagadnienia związane z zachowaniem się właściciela lub posiadacza pojazdu, który, nie realizując obowiązków wynikających z art. 78 ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, wypełnia znamiona wykroczenia z art. 96 § 3 k.w. oraz na okoliczności, które – mimo iż stanowiły przypadki niezastosowania się do normy wynikającej z art. 78 ust. 4 cyt. ustawy – nie mogły skutkować odpowiedzialnością za przedmiotowe wykroczenie.

 

Sławomir Joachimiak

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2016 r., sygn. III KK 427/15, w sprawie braku możliwości zatarcia wcześniejszego skazania za przestępstwo z art. 178a § 1 lub 4 k.k., gdy czyn popełniono przed upływem okresu niezbędnego do zatarcia tego skazania

Streszczenie

Jest to glosa aprobująca tytułowy wyrok Sądu Najwyższego, którego teza brzmi: „Fakt zatarcia z mocy prawa wcześniejszego prawomocnego skazania za przestępstwo określone w art. 178a § 1 k.k. lub wymienione w art. 178a § 4 k.k., uniemożliwia przyjęcie odpowiedzialności sprawcy na podstawie art. 178a § 4 k.k., także wtedy, gdy do popełnienia tego czynu doszło przed upływem okresu niezbędnego do zatarcia wcześniejszego skazania”.

 

Dorota Mieczkowska

Prawnokarne konsekwencje niestosowania się do zakazu prowadzenia pojazdów w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 23 marca 2017 r.

Streszczenie

W artykule omówiono zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej sprawców przestępstwa z art. 244 k.k., wprowadzone ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Autorka poddała analizie i ocenie zmianę, polegającą na podniesieniu wysokości sankcji karnej za przestępstwo określone w art. 244 k.k., które obecnie zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W Kodeksie karnym pojawił się ponadto nowy przepis – art. 42 § 1a, przewidujący obligatoryjny tryb orzekania zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w art. 244 k.k., jeżeli czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

 

Kazimierz J. Pawelec

Zapobieganie niebezpieczeństwu w ruchu drogowym. Zagadnienia wybrane

Streszczenie

Istniejącego w ruchu drogowym zjawiska wypadków drogowych, katastrof, czy sprowadzenia ich niebezpieczeństwa, a także wykroczeń powodujących to niebezpieczeństwo, nie da się całkowicie wyeliminować. Niemniej jednak zmniejszenie rozmiarów tego zjawiska powinno zaprzątać, i zaprząta, uwagę wielu służb podejmujących szereg działań zapobiegawczych. Jednak ich skuteczność jest dość mizerna, co – zdaniem autora – jest efektem podejmowania działań wyłącznie represyjnych, braku właściwej formy przekazu, a zwłaszcza braku należytego rozpoznania etiologii przestępczości drogowej. Artykuł jest poświęcony zagadnieniem zapobiegania niebezpieczeństwu w ruchu drogowym. Autor kładzie m.in. nacisk na zagadnienia związane z obowiązującym prawem, w tym na konieczność gruntownej zmiany prawa o ruchu drogowym. Postuluje wiele zmian w obowiązującym prawie, w tym także w prawie karnym.

 

Krystian M. Stańczyk

O pieszym jako sprawcy wypadku drogowego z udziałem motocyklisty

Streszczenie

Celem artykułu jest przybliżenie problematyki wypadków drogowych z udziałem pieszych i motocyklistów. Skalę zjawiska zilustrowano danymi statystycznymi Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Szczególną uwagę autor koncentruje na wypadkach drogowych w konfiguracji – użytkownik motocykla, jako pokrzywdzony wypadkiem, oraz pieszy, jako sprawca wypadku. W artykule przedstawiono dwa typowe dla tego układu zdarzenia. Analiza akt postępowań przygotowawczych pozwoliła zaprezentować okoliczności i przebieg obu wypadków, w tym sposób zachowania się ich uczestników. Na przykładzie tych spraw omówiono przepisy i zasady bezpieczeństwa w ruchu pieszych, określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Wskazano te, których naruszenie doprowadziło do analizowanych wypadków. Ocenie poddano także prawidłowość zachowania się kierujących motocyklami, zwłaszcza w kontekście przepisów dotyczących tzw. „prędkości bezpiecznej” oraz wymogu zachowania szczególnej ostrożności. Ponadto, na przykładzie opisanych spraw, zilustrowano zagrożenie, jakie swym zachowaniem mogą powodować piesi „szczególnego ryzyka”, tj. osoby starsze oraz piesi, znajdujący się w stanie nietrzeźwości. W artykule zasygnalizowano również problem obecnych w przestrzeni publicznej opinii dotyczących poszczególnych kategorii uczestników ruchu drogowego, w tym sposobu postrzegania osób pieszych i motocyklistów. Zwrócono uwagę na możliwość niekorzystnego wypływu tych ocen na proces wyjaśniania i rekonstrukcji przebiegu wypadku drogowego.

 

Włodzimierz Treter

„Efekt rampowy” w kolizji samochodów

Streszczenie

Niekiedy obraz uszkodzeń powstałych przy mającym charakter otarcia się zderzeniu dwóch samochodów, usytuowanych względem siebie pod kątem ostrym, wyraźnie różni się od typowego obrazu śladów pokolizyjnych. Warto wtedy rozważyć, czy w trakcie kolizji nie miał miejsca tzw. efekt rampowy, tj. wjeżdżanie koła samochodu uderzającego na koło samochodu uderzonego. Autor, na podstawie danych literaturowych i własnych doświadczeń rzeczoznawczych, opisuje mechanizm tego zjawiska.

 

Sławomir Pytel

Prędkość i pozycja pojazdu w aspekcie możliwości jego dostrzeżenia

Streszczenie

W praktyce ekspertów zajmujących się analizą zdarzeń drogowych wyznaczanie konkretnej wartość prędkości jest często jednym z głównych celów wykonywanej ekspertyzy. Prędkości uczestników zdarzenia drogowego wpływają bezpośrednio na relacje czasowo – przestrzenne przebiegu zdarzenia. Niemniej jednak prędkości uczestników zdarzenia mają także kapitalne znaczenie przede wszystkim dla możliwości dostrzeżenia ewentualnego zagrożenia, o czym w opiniowaniu niestety często się zapomina.

 

 

Źródło: ies.krakow.pl 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem