Paragraf na Drodze nr 4/2017

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych opublikowało kolejną edycję miesięcznika "Paragraf na Drodze". Tematyka nowego wydania obejmuje:

Bolesław Kurzępa

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2016r., sygn. III KK 229/16, w sprawie pojęcia „droga wewnętrzna”

Streszczenie

Jest to glosa aprobująca tytułowe postanowienie Sądu Najwyższego, którego teza brzmi: „Do dróg wewnętrznych zaliczyć należy drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami, czy pętle autobusowe. Dostępność do wymienionych dróg, z uwagi na ich specyfikę, jest zatem ograniczona, w przeciwieństwie do dróg publicznych. Dlatego też art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440) do kategorii dróg publicznych zalicza drogi gminne, które, stosownie do dyspozycji art. 7 ust. 1 tej ustawy, stanowią drogi o znaczeniu lokalnym, niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych”. Autor zwraca uwagę na dość często występujące w praktyce organów administracyjnych i sądowych mylenie pojęć „droga gminna” i „droga wewnętrzna”. Jest to, w kontekście opisywanej sprawy, o tyle istotne, że pomyłka ta może wpływać na ukaranie lub uniewinnienie sprawcy od popełnienia wykroczenia z art. 90 k.w. Wyjaśnia stanowisko Sądu Najwyższego w tym zakresie, a także omawia przepisy regulujące status obu rodzajów dróg, tj. drogi gminnej i drogi wewnętrznej.

 

Kazimierz J. Pawelec

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 września 2016 r., sygn. V KK 221/16, w sprawie traktowania skutków wypadku jako czynnika wpływającego na wymiar kary

Streszczenie

Jest to glosa aprobująca postanowienie Sądu Najwyższego, którego teza brzmi: „Skoro znamieniem przestępstwa z art. 177 § 2 k.k. jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, to dopuszczalne jest akcentowanie, jako okoliczności wpływającej na zaostrzenie kary, iż następstwem wypadku była śmierć dwóch osób”.

Glosowane postanowienie dotyczy karania sprawców wypadków drogowych, z zaznaczeniem, że skutki wypadku mają istotne znaczenie dla wymiaru kary. Autor podkreśla, że spiętrzenie okoliczności obciążających stanowi okoliczność uzasadniającą wymierzenie surowej kary jak też środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów, z tym jednak, że wszelki schematyzm nie jest tu dopuszczalny. Zdaniem autora, wymierzając sprawcy wypadku karę i środek karny zakazu prowadzenia pojazdów, sąd powinien brać pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, a krytycznie odnosić się do tzw. prewencji generalnej, której skuteczność jest wątpliwa. Zwraca uwagę, że ustawodawca niewiele uwagi poświęcił spowodowanemu przez sprawcę niebezpieczeństwu, które poprzedzało wypadek.

 

Agnieszka Rybak

Prawna analiza zasadności użycia lewego kierunkowskazu przy wjeździe na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Problematyka stosowania prawa na tle teorii i praktyki

Streszczenie

Artykuł dotyczy kontrowersyjnego problemu zasadności używania lewego kierunkowskazu przy wjeździe na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Praktycy dowodzą tej zasadności, a teoretycy alarmują o braku podstawy prawnej dla takiego zachowania. Poprzez analizę przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz związanych z nią aktów wykonawczych, autorka wykazuje brak spójności w interpretacji tej części przepisów, z których niektórzy wywodzą istnienie obowiązku użycia lewego kierunkowskazu przez kierującego pojazdem dojeżdżającego do skrzyżowania o ruchu okrężnym. Pomimo przyjętych w doktrynie ugruntowanych kierunków definiowania zasad zachowania się kierujących na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym – wywodzących się przede wszystkim z treści ustawy – Prawo o ruchu drogowym, praktycy wskazują na inne ich znaczenie. Artykuł przedstawia analizę tej części przepisów prawa, których interpretacja budzi największe rozbieżności. Poprzez ukazanie dwóch różnych koncepcji stosowania obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym autorka ukazuje potrzebę ich nowelizacji w zakresie dotyczącym skrzyżowań o ruchu okrężnym.

 

Kacper Tybuszewski

Czy przepisy art. 84 ust. 3 punkty 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym naruszają konstytucyjną zasadę proporcjonalności, o której mowa w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP?

Streszczenie

Autor omawia problem naruszenia przez sankcję administracyjną, o której mowa w art. 84 ust. 3 punkty 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym konstytucyjnej zasady proporcjonalności. Do tego naruszenia dochodzi przy wydawaniu decyzji w przedmiocie cofnięcia diagnoście uprawnień do dokonywania badań technicznych pojazdów, w oparciu o wspomniane przepisy cyt. ustawy. Wbrew tej zasadzie organy administracji publicznej nie badają kwestii „istotności” zarzucanych diagnoście uchybień z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zdaniem autora, organ wydający decyzję o cofnięciu diagnoście uprawnień powinien rozważyć, czy zastosowana sankcja jest, czy też nie jest do pogodzenia z konstytucyjną zasadą proporcjonalności, o której mowa w art. 31 ust 3 Konstytucji RP. Dopiero od wyniku takiego badania można uzależniać wydanie decyzji w przedmiocie cofnięcia diagnoście uprawnień do dokonywania badań technicznych pojazdów.

 

 

Ivana Mahdalová, Tomáš Malina

Problematyka przebiegu wypadku na mini rondzie. Studium przypadku

Streszczenie

Artykuł dotyczy problemów ruchu na tzw. mini rondzie, na przykładzie konkretnego wypadku, który miał miejsce w Republice Czeskiej. W Czechach, podobnie jak w Polsce, na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym generalnie obowiązuje zasada, że kierowca, wjeżdżający na rondo oznakowane znakami drogowymi „ruch okrężny” i „ustąp pierwszeństwa”, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom już jadącym po rondzie. Zdaniem autorów, czeskie przepisy ruchu drogowego nie określają jednak należycie zasad poruszania się po rondzie. Autorzy zauważają, że jeśli na mini rondo jednocześnie, przez dwa sąsiadujące wloty wjeżdżają dwa pojazdy, to w danej chwili – ze względu na minimalny rozmiar ronda – żaden z nich w istocie nie znajduje się na nim. Dlatego obaj kierowcy muszą sobie wzajemnie ustępować pierwszeństwa, w przeciwnym razie zderzenie będzie nieuniknione. Zwracają uwagę na brak w Czechach przepisów dotyczących w takich sytuacjach ustępowania pierwszeństwa na mini rondzie oraz na konsekwencje niedostatecznego fizycznego wymuszenia na kierujących zmniejszenia prędkości, co, przy ograniczonej widoczności na skrzyżowaniu doprowadziło do wypadku skutkującego obrażeniami ciała.

 

Włodzimierz Treter

Analiza początkowej fazy hamowania motocykli

Streszczenie

W artykule wskazane zostały systematyczne błędy, jakie mogą być popełnione w toku analizy początkowej fazy hamowania motocykli. W oparciu o dane literaturowe przedstawione jest podejście minimalizujące niedokładności wynikające z uwzględnienia klasycznego, liniowego przebiegu narastania wartości opóźnienia hamowania.

 

Rafał Wrona

Brak odpowiedniej widoczności wokół pojazdu zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego

Streszczenie

Opracowanie dotyczy analizy wpływu wyposażenia pojazdów na bezpieczeństwo ruchu drogowego. W artykule ujęto problem widoczności wokół pojazdu z pozycji kierowcy jako istotny czynnik generujący zagrożenie drogowe. Wskazano realne zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego spowodowane brakiem właściwej widoczności wokół samochodu ciężarowego. Dokonano również analizy i oceny obowiązujących przepisów, które dotyczą wyposażenia pojazdów w lusterka, umożliwiające rozpoznanie innych uczestników ruchu z pozycji kierującego samochodem ciężarowym.

 

 

Wydarzenia

Piotr Ciępka

XXVI Międzynarodowa Konferencja Inżynierii Sądowej, Brno 2017

 

 

Źródło: ies.krakow.pl 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem