Paragraf na Drodze 1/2017

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych opublikowało kolejną edycję miesięcznika "Paragraf na Drodze". Tematyka nowego wydania obejmuje:

 

Agnieszka Kania

Prawnokarna regulacja nierespektowania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Uwagi na tle teorii i praktyki stosowania prawa.

Streszczenie

Przedmiotem artykułu są rozważania nad prawnokarną regulacją wynikającą z art. 178a § 4 in fine Kodeksu karnego. Celem pierwszej części artykułu jest zwrócenie uwagi na prawny charakter tego rozwiązania oraz na jego relację z przepisem kryminalizującym m.in. nierespektowanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów (art. 244 k.k.). W tej części odwołano się do poglądów literatury oraz orzecznictwa, które przyczyniły się do wypracowania właściwego znaczenia niektórych, ustawowych znamionom przestępstwa z art. 178a § 4 in fine k.k. Autorka wskazuje, że art. 178a § 4 in fine k.k. wpisuje się w tradycyjną konwencję tworzenia zmodyfikowanych odmian typów czynów zabronionych, skoro tzw. skrócony opis typu podstawowego uzupełniono o dodatkowe znamiona, które de facto służyły podkreśleniu stopnia naganności zachowania się sprawcy. Aprobująco odnosi się do stanowiska, że między art. 178a § in fine 4 k.k. a art. 244 k.k. nie zachodzi kumulatywny zbieg przepisów ustawy, w rozumieniu art. 11 § 2 k.k. Zdaniem autorki, ustalenia te i zaprezentowana w tej części opracowania sądowa wykładnia niektórych znamion przestępstwa z art. 178a § 4 k.k. in fine powinny służyć prawidłowej interpretacji wskazanego przepisu.

Kazimierz J. Pawelec

Czynniki mające wpływ na powodowanie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym

Streszczenie

Artykuł porusza istotne zagadnienia związane ze spowodowaniem niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zagadnienie to do tej pory umykało uwadze badaczy, a jest istotne, dotyczy bowiem zagadnień występujących na przedpolu przestępstwa drogowego bądź po jego zaistnieniu. Autor omawia problematykę wywołania niebezpieczeństwa na trzech płaszczyznach: postępowania człowieka, czynnika technicznego oraz drogi i organizacji ruchu. Analizuje zagadnienie od strony prawnej i kryminologicznej. Wskazuje, że po stronie człowieka istnieje wiele elementów tworzących niebezpieczeństwo, wielokrotnie od niego zależnych, ale też nierzadko pozostających poza jego wpływem. Wskazuje na kwestie związane z osłabieniem reakcji psychomotorycznej, z użyciem alkoholu i środków psychoaktywnych, stanem zdrowia, zmęczeniem i kwestiami związanymi z kwalifikacjami kierującego, jego doświadczeniem, a także czynnikami wpływającymi na czas reakcji. Omawia zagadnienia związane z wpływem na wypadkowość niesprawności pojazdów, stanem i wyposażeniem drogi, jak też organizacją ruchu. Stara się wykazać, że oceny związane z przyczynami wywołanego niebezpieczeństwa w ruchu drogowym nie leżą wyłącznie po stronie jego uczestników.

Ryszard A. Stefański

Zakaz korzystania z telefonu komórkowego podczas kierowania pojazdem

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest przewidziany w art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym zakaz korzystania przez kierującego pojazdem podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku. Rozważania koncentrują się wokół celu tego zakazu, jego zakresu podmiotowego i przedmiotowego, pojęcia korzystania z telefonu, znaczenia zwrotu „podczas jazdy”, korzystania przez kierujących pojazdami z telefonów w praktyce oraz sankcjonowania naruszenia tego zakazu.

Czesław Żaba, Karolina Pawlak, Paweł Świderski, Zbigniew Żaba

Błędne ustalenie koronera dotyczące pasów bezpieczeństwa. Studium przypadku

Streszczenie

Autorzy przedstawiają przypadek wydania przez koronera z Kanady błędnej opinii, dotyczącej wypadku samochodowego. Analizowany wypadek wydarzył się w mieście kanadyjskim, na skrzyżowaniu ulic, gdzie zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe, poruszające się z dozwoloną prędkością. Pasażerka samochodu marki Saturn miała zapięty pas bezpieczeństwa. Z powodu rany głowy i dolegliwości bólowych klatki piersiowej została przewieziona do szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarła z powodu uszkodzenia tętnicy i żyły podobojczykowej lewej. Koroner przeprowadził sekcję zwłok i w oparciu o jej wynik, a także raport Policji, wydał opinię, wskazując, że obrażenia tętnicy i żyły podobojczykowej lewej są następstwem oddziaływania pasa bezpieczeństwa. Pokrzywdzona była pasażerką przedniego siedzenia, a więc część piersiowa (barkowa) pasa bezpieczeństwa przebiegała w okolicy jej prawego barku. Mimo, że ustalenia koronera były błędne, zamknąłem sprawę bez powołania zespołu biegłych.

Janusz Kilijański

Możliwości odczytu i wydruku prędkości bezpośrednio z pamięci tachografu cyfrowego oraz z przechowywanych danych, po ich pobraniu z tachografu.

Dane zapisane w systemach GPS

Streszczenie

Artykuł zawiera opis możliwości wydrukowania diagramu przedstawiającego prędkość, z jaką poruszał się pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy oraz pozyskania wydruków z programu Tachospeed z danych przechowywanych, pobranych z tachografu cyfrowego. Artykuł jest nawiązaniem do artykułu M. Ogłozińskiego, zamieszczonego w „Paragrafie na Drodze” nr 11/2016. Autor ten m.in. na s. 63 podał informację, że: „możliwy jest dostęp do danych o prędkości w dowolnym czasie po zdarzeniu, lecz tylko odniesieniu do ostatnich 24 godzin jazdy pojazdu”. Z wiedzy i doświadczenia autora wynika, że informacja ta jest nieprecyzyjna. Możliwości dostępu i pozyskania danych o prędkości są uzależnione od wielu czynników, co przedstawiono w treści artykułu. Zamiarem autora jest wskazanie biegłym źródeł i sposobów pozyskiwania wydruków prędkości, z jaką bezpośrednio przed wypadkiem poruszał się pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy lub w GPS.

Adam Reza

Czy i kiedy kierowcy mającemu pierwszeństwo można przypisać przyczynienie się do wypadku bądź jego skutków. Analiza pewnego przypadku

Streszczenie

Na przykładzie rzeczywistego wypadku zderzenia się dwóch samochodów na skrzyżowaniu dróg nierównorzędnych autor przedstawia i komentuje różnice w treści opinii dwóch biegłych, dotyczące powstania stanu zagrożenia, możliwości uniknięcia wypadku oraz oceny zachowania się kierowcy, któremu przysługiwało pierwszeństwo. Krytycznie odnosi się do postanowienia sądu, dotyczącego wykonania analizy czasowo-przestrzennej dla prędkości dopuszczalnej na danym odcinku drogi.

 

 

 

Źródło: ies.krakow.pl 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem