Paragraf na drodze 1/2016

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych opublikowało kolejną edycję miesięcznika "Paragraf na Drodze". Tematyka nowego wydania obejmuje:

Sławomir Joachimiak

Regulacja art. 180a Kodeksu karnego i jego relacja do innych przepisów przewidujących odpowiedzialność karną za prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest omówienie i ocena wprowadzonego ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw artykułu 180a Kodeksu karnego oraz porównanie zakresu jego regulacji z przepisami przewidującymi odpowiedzialność karną za prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień. Celem analizy jest ustalenie, czy zakresy regulacji tych przepisów pokrywają się, a jeżeli tak, to w jakim zakresie, i tą drogą ustalenie zakresu regulacji każdego z tych przepisów. Analizując proces uchwalania ustawy, autor dochodzi do negatywnej oceny ratio legis tego przepisu ustawy i wskazuje przypadki zbiegu rzeczywistego i pozornego przepisu art. 180a k.k. z art. 244 k.k., art. 244b § 1 k.k., art. 178a § 4 k.k. i art. 94 k.w.

Wojciech Kotowski

Wnioskowe przestępstwo drogowe. Uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2015 r., sygn. III KK 72/15

Streszczenie

Autor aprobuje ustalenia Sądu Najwyższego, rozpoznającego kasację na niekorzyść osoby oskarżonej o spowodowanie wypadku określonego w art. 177 § 1 k.k., w którym Sąd Najwyższy doszedł do słusznego wniosku, stwierdzając, że stryjeczne rodzeństwo, jako zstępni rodzeństwa, nie są osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 k.k.

Kazimierz J. Pawelec

Umorzenie restytucyjne w sprawach o przestępstwa drogowe. Czy to dobre i jasne rozwiązanie?

Streszczenie

Umorzenie restytucyjne jest nową instytucją w polskim procesie karnym. Przewiduje, że na wniosek pokrzywdzonego prokurator lub sąd umarza postępowanie karne, w razie gdy sprawca popełnił przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, a w razie popełnienia przestępstwa przeciwko mieniu – do lat 5, warunkiem jest, by sprawca naprawił pokrzywdzonemu wyrządzoną szkodę lub zadośćuczynił krzywdzie, a umorzeniu nie przeciwstawiają się cele kary. Jednakże w polskim Kodeksie karnym występują przestępstwa niepowodujące żadnej szkody lub krzywdy. Na pytanie, czy tego rodzaju czyny powinny być wyłączone z możliwości umorzenia restytucyjnego, ustawodawca nie udzielił odpowiedzi, chociaż względy aksjologiczne wskazują, że sprawcy przestępstw tego rodzaju powinni mieć możliwość skorzystania z tej nowej instytucji, będącej także nową ujemną przesłanką procesową. Tym właśnie zagadnieniom poświęcona została niniejsza publikacja, prezentująca poglądy autora, mogące być uznane za dyskusyjne, jako że jeszcze nie wykształciła się praktyka dotycząca zastosowania tej nowej instytucji. Zdaniem autora możliwość umorzenia restytucyjnego, przynajmniej w odniesieniu do występku z art. 177 § 1 k.k., wydaje się dyskusyjna.

Andrzej Skowron

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2014 r., sygn. K 19/11, w sprawie prawa do obrony w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

Streszczenie

Jest to glosa krytyczna w stosunku do punktu 2 tytułowego orzeczenia. W jej konkluzji autor twierdzi, że Trybunał Konstytucyjny niewątpliwie wyszedł poza zakres swych uprawnień, a ustawodawca, który powinien był wykonywać zalecenia Trybunału w kwestii dokonywania zmian legislacyjnych, naruszył tę zasadę. Jednakże, zdaniem autora – per saldo – glosowane orzeczenie należy ocenić pozytywnie jako wypełnienie postulatu dostosowania prawa do obrony osób podejrzewanych o popełnienie wykroczenia z wymaganiami płynącymi z Konstytucji oraz ratyfikowanymi przez nasz kraj aktami prawa międzynarodowego.

Lech K. Paprzycki

Szczególna ostrożność na skrzyżowaniu z sygnalizatorami świetlnymi

Streszczenie

Artykuł dotyczy śmiertelnego w skutkach wypadku, polegającego na uderzeniu skręcającego w lewo samochodu przez wyprzedzającego go w tym czasie motocyklistę. Autor omawia przebieg postępowania w tej sprawie, w której kierowca skręcającego samochodu został (jeszcze nieprawomocnie) uniewinniony. Na tle tego zdarzenia autor prowadzi rozważania na temat realizacji wymogu „szczególnej ostrożności” obowiązującego przy wykonywaniu obu manewrów – skrętu i wyprzedzania.

Wojciech Kotowski

Nowelizacje ustawy – Prawo o ruchu drogowym dokonane w 2015 roku

Streszczenie

Przedmiot artykułu stanowią zmiany w ustawie – Prawo o ruchu drogowym dokonane w 2015 r.

Maciej Małolepszy

Konsekwencje prawne przekroczenia dopuszczalnej prędkości w polskim i niemieckim systemie prawnym

Streszczenie

Celem artykułu jest porównanie polskich i niemieckich regulacji dotyczących konsekwencji prawnych za przekroczenie dopuszczalnej prędkości przez kierowcę pojazdu mechanicznego. Obok porównania konsekwencji finansowych przedmiotem niniejszej publikacji są kwestie związane z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów oraz systemem naliczania punktów. Z przeprowadzonych prawnoporównawczych analiz wynika, że system niemiecki jest dużo bardziej represyjny wobec kierowców pojazdów mechanicznych przekraczających dopuszczalną prędkość. Niniejsza analiza może stać się jednym z elementów w dyskusji trwającej w polskim systemie prawnym na temat potrzeby zaostrzenia konsekwencji prawnych wobec kierowców lekceważących przepisy ruchu drogowego, które określają dopuszczalną prędkość.

 

 

 

Źródło: ies.krakow.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem